Skip to content Skip to footer

Privacyverklaring

Dierenkliniek Oosterbeek is een dierenkliniek gevestigd aan de Pietersbergseweg 14 in Oosterbeek, waar dagelijks eerstelijns behandelingen voor huisdieren worden uitgevoerd. Wanneer een client ervoor kiest zijn/haar huisdier in te schrijven en te laten behandelen door de kliniek, worden er persoonsgegevens van de eigenaar verzameld en verwerkt. Dierenkliniek Oosterbeek vindt het belangrijk om zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan en houdt zich daarom aan de geldende wet- en regelgeving op dit vlak, waaronder de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV, van kracht vanaf 25-05-2018).

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Bij het inschrijven van een huisdier registreren we ook de gegevens van de eigenaar. Dit is noodzakelijk om zo goed mogelijke zorg aan de dieren te verlenen. De persoonsgegevens worden gebruikt om contact te kunnen opnemen met de eigenaar voor overleg over hun huisdier, facturatie, vragen, inplannen van afspraken, bestellen van medicatie etc. We verzamelen alleen de persoonsgegevens die hiervoor nodig zijn.

Wanneer een persoon een vraag stelt via de website over zijn/haar huisdier, registreren we het e-mailadres en de benodigde persoonsgegevens om deze vraag te beantwoorden of de patiënt in te schrijven bij de kliniek.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

We verzamelen alleen de noodzakelijke persoonsgegevens om contact te kunnen houden met eigenaren over hun huisdieren. Dit omvat de NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadres. U bent niet verplicht om alle persoonsgegevens te geven, maar u dient ons wel minimaal één middel geven om u te kunnen bereiken (per post, telefoon of e-mail) anders kunnen we uw huisdier niet inschrijven bij Dierenkliniek Oosterbeek.

Wie ontvangen de gegevens?

De persoonsgegevens zijn in eerste instantie alleen bedoeld voor de kliniek zelf. In sommige gevallen zullen we de persoonsgegevens echter doorsturen naar een zogeheten “verwerker”. De verwerkers waar we uw persoonsgegevens aan kunnen doorsturen indien van toepassing, zijn onder andere maar niet uitsluitend:

 • Het externe laboratorium IDEXX-VML en GD Deventer
 • NDG Chip database – Verwijsklinieken voor een verwijzing naar specialist
 • Collega dierenarts bij overstappen of second opinion
 • Dierverzekeraar waar uw huisdier verzekerd is
 • Dierencrematorium in geval van overlijden van uw huisdier
 • Dierenambulance in geval van gebruik van de Stadspas
 • Dierentehuis Arnhem in geval van afstaan van uw huisdier

Dierenkliniek Oosterbeek heeft afspraken met deze verwerkers gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken zijn opgenomen in een verwerkingsovereenkomst en zorgen ervoor dat de verwerker net zo secuur met de persoonsgegevens omgaat als de dierenkliniek zelf.

Beveiliging

Dierenkliniek Oosterbeek doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Uiteraard houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Alle medewerkers van Dierenkliniek Oosterbeek hebben een geheimhoudingsplicht die geldt voor alle persoonsgegevens die Dierenkliniek Oosterbeek verwerkt. Er zijn verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen met state of the art beveiligingssystemen. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en dienen onze medewerkers zich aan vastgestelde procedures en gedragsregels te houden.

Rechten van de betrokkenen (recht op inzage, rectificatie, overdraging, beperking of wissen) en hoe hier bezwaar tegen te maken (toestemming intrekken) Wanneer eigenaren informatie willen over de persoonsgegevens die Dierenkliniek Oosterbeek heeft verzameld kan hiervoor een aanvraag gedaan worden. Eigenaren hebben een aantal rechten:

 • Recht op inzage in door ons vastgelegde gegevens
 • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens
 • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens
 • Recht om vergeten te worden
 • Recht op het overdragen van gegevens

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage of correctie kan worden ingediend via een email naar: info@dierenkliniekoosterbeek.nl

Ook bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met info@dierenkliniekoosterbeek.nl Wanneer een betrokkene een klacht wil indienen omtrent de verzameling of verwerking van de persoonsgegevens kunnen betrokkenen contact opnemen met de eigenaar van Dierenkliniek Oosterbeek via info@dierenkliniekoosterbeek.nl t.a.v. H.O. Hoenderken. Tevens kan de betrokkene een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ
Den Haag

Of via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Soort verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Dierenkliniek Oosterbeek zijn opgenomen in het zo genaamde verwerkingsregister. Een verwerkingsregister is een opsomming van de belangrijkste informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens. Het register van verwerkingsactiviteiten is een verplichting vanuit de Verordening. Het verwerkingsregister mag door klanten worden ingezien en is op te vragen via info@dierenkliniekoosterbeek.nl.

Profilering

Dierenkliniek Oosterbeek verwerkt geen persoonsgegevens op basis waarvan een geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt die voor u gevolgen heeft.

Bewaartermijn van de gegevens

Dierenkliniek Oosterbeek bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld noodzakelijk is. De persoonsgegevens worden bewaard zolang de cliënt bij ons ingeschreven staat en tot 10 jaar daarna. Dit is een wettelijke verplichting in verband met eventueel opiatengebruik bij het huisdier en registratie hiervan.

Verwerking 3e landen (buiten de EU, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland)

Dierenkliniek Oosterbeek zal geen persoonsgegevens delen met landen buiten de EU.

Wordt er gebruik gemaakt van Cookies?

Dierenkliniek Oosterbeek maakt gebruik van cookies tijdens een bezoek op de website. Een cookie is een klein tekst bestand dat op de computer wordt opgeslagen als de website wordt bezocht. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Ook zijn cookies niet schadelijk voor een computer. Wel bevatten deze cookies informatie over het bezoek aan de website of over het gebruik van sociale media op deze website.